Customer service +45 96 71 21 00

 

 

 

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser hos Lene Bjerre.

Se dem nedenfor.

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

DANMARK. Gældende for samhandel med Lene Bjerre A/S (LB) - medmindre andet er skrifteligt aftalt.

Scroll ned for Salgs- og leveringsbetingelser for Norge. 
 

1. GYLDIGHED

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Lene Bjerre A/S (LB), medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem. Der tages forbehold for trykfejl og prisændring. Køber anses for at have godkendt disse salgs- og leveringsbetingelser ved modtagelse af første levering af varer fra LB.

2. TILBUD, ACCEPT OG ORDREMODTAGELSE

Alle tilbud fra LB skal accepteres skriftligt inden 20 dage fra modtagelsen. Ved løbende samhandel uden fast pristilbud effektueres alle ordrer til de på ordremodtagelsesdagen gældende priser i danske kroner excl. moms og med forbehold for prisændringer i leverandørpriser, fragtpriser, toldsatser, forbrugsafgifter og valutakursudsving. Gældende priser fremgår af vedlagte prisliste. Såfremt leveringstidspunktet ligger op til 8 uger efter ordremodtagelsen, tager LB dog forbehold for ændringer i prislisten. Enhver ordre modtages med forbehold for at LB kan annullere ordren hvis LB har for lavt indsalg af pågældende design/dessin, svigt fra råvareleverandør, design/dessin udgået/udsolgt, samt force majeure. LB kan afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden. Der sælges ikke produkter i anbrud. Ved leverancer under kr. 1.000,00 ekskl. moms pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,00. Minimumskøb ved første leverance er kr. 5.500,00 ex .moms.

3. BETALING

3.1 Betalingen skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen/fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag.

3.2 Nye kunder modtager i forbindelse med første ordre en ordrebekræftelse, som kunden skal forudbetale, inden LB foretager levering af varerne.

3.3 Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er LB berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med renteloven. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger LB til at annullere eller udskyde igangværende ordrer. Bankoverførsel af ind- betaling til LB er for købers regning.

3.4 : LB har samarbejde med Midt Factoring A/S, som tager sig af det administrative arbejde i forbindelse med vores debitorbogholderi. Ordningen medfører, at fakturaer skal betales direkte til Midt Factoring. Der vil komme et særskilt brev fra Midt Factoring med angivelse af nøjagtig betalingsinstruktion.

4. LEVERING

Incoterms 2010 benyttes, alle priser er ekskl. fragt. LB er berettiget til at effektuere leverancer som delleverancer for købers regning. LB er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omstændigheder, der rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter LB dog ikke for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Levering er fragtfri ved ordre på DKK. 5.500,-. Levering af varer markeret med ”special fragt” er undtaget i det fragtfrie beløb. Fragtomk. vil blive afregnet for disse varer.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

LB forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

6. RETTIGHEDER TIL DESIGN M.M.

Alle rettigheder til designs, varemærker, forretningskendetegn, form, mønstre, farvevalg og farvekompositioner m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos LB. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra LB er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af brugskunst og mønstre m.m.

7. ANSVAR FOR MANGLER

7.1 : LB bestræber sig til enhver tid på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstandarder og specifikationer inden for grænsen af en tilladt størrelse tolerance på +/- 2-5% pr. vare. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, påtager LB sig efter sit valg:

- at ombytte varen ved levering af en ny mangelfri vare til køberen
- at udbedre varen
- at kreditere køberen for den mangelfulde vare mod returnering af denne
- at yde køberen et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale.

7.2 : De i pkt. 7.1 omhandlende forpligtelser er betinget af, at der senest 8 dage efter modtagelse af den pågældende mangel er konstateret hos køberen, reklameres pr. email med billeddokumentation over for LB med angivelse af, hvori fejlen / skaden måtte bestå.

1. Undersøg straks ved modtagelsen af varerne, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt.

2. Ved transportskade bedes modtager notere på fragtbrevet, at godset er modtaget med forbehold. Reklameres per email inden 7 dage med billeddokumentation af defekte paller/ pakker.

3. Bemærk! Lene Bjerre A/S har ikke mulighed for at yde erstatning for transportskader, såfremt tidsfristen samt punkt 1 og 2 ikke er overholdt.

I overensstemmelse med Købeloven ophører LB’s ansvar for mangelfulde leverancer under alle omstændigheder 2 år fra varernes overgi- velse til køber.

7.3 : Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale med salgsafdelingen hos LB. Ved returnering skal varerne vedlægges kopi af returseddel rekvireret ved LB´s salgsafdeling og pakken skal mærkes med returseddelnummeret. Køber betaler fragt ved returnering. LB forbeholder sig ret til, ved ekstraordinær eller ufyldestgørende reklamation, at kreditere reklamationen med - 20 % af den udfakturerede værdi.

7.4 : LB er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, tidstab, driftstab og avancetab eller lignende, der beror på mangler ved de leverede varer.

7.5 Køber har ingen returret på købte varer.

8. PRODUKTANSVAR

LB er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger LB ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra LB. 8.2 : LB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. 8.3 : LB’s ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum 10 millioner kroner.

9. SALGSADRESSE

Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med LB, sælges på den forretnings-/leveringsadresse, som der er angivet på ordren. Videreforhandling såvel i ind- som udland må ikke finde sted.

10. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser

NORGE. Gældende for samhandel med Lene Bjerre A/S (LB) - medmindre andet er skrifteligt aftalt.
 

1. GYLDIGHED

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Lene Bjerre A/S (LB), medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem. Der tages forbehold for trykfejl og prisændring.

2. TILBUD OG ACCEPT OG ORDREMODTAGELSE

Alle tilbud fra LB skal accepteres skriftligt inden 20 dage fra modtagelsen. Ved løbende samhandel uden fast pristilbud effektueres alle ordrer til de på ordremodtagelsesdagen gældende priser i danske kroner ekskl. moms og med forbehold for prisændringer i leveran- dørpriser, fragtpriser, toldsatser, forbrugsafgifter og valutakursudsving. Gældende priser fremgår af vedlagte prisliste. Såfremt leveringstidspunktet ligger op til 8 uger efter ordremodtagelsen, tager LB dog forbehold for ændringer i prisli- sten. Enhver ordre modtages med forbehold for at LB kan annullere ordren hvis LB har for lavt indvalg af pågældende design/dessin, svigt fra råvareleverandør, design/dessin udgået/udsolgt, samt force majeure. LB kan afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnåes en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden. Minimumskøb ved første leverance er NOK 15.000.

3. BETALING

3.1 Ved første leverance skal kunden forud- betale. Ved bankoverførsel betaler kunden for omkostningerne herved. Efter skriftlig aftale parterne imellem kan der ydes 30 dages kredit efter første levering, betalingen skal falde 30 dage fra faktureringsdatoen. I tilfælde af forsinket betaling er LB berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen med en rente på 2 %. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger LB til at annullere eller udskyde igangværendeordrer.

3.2 LB har samarbejde med Midt Factoring A/S, som tager sig af det administrative arbejde i forbindelse med vores debitorbogholderi. Ordningen medfører, at fakturaer skal betales direkte til Midt Factoring. Der vil komme et særskilt brev fra Midt Factoring med angivelse af nøjagtig betalingsinstruktion.

4. LEVERING

Incoterms 2010 benyttes. Alle priser er ekskl. fragtomk. LB er berettiget til at effektuere leverancer som delleverancer for købers regning. LB er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omstændigheder, der rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter LB dog ikke for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Fragtomkostninger beregnes som 9% af fakturabeløbet, dog minimum NOK 960,00. Levering er fragtfri ved ordrer på min. NOK 15.000,-. - Levering af shop inventar og varer markeret med ”Special fragt” er undtaget i det fragtfrie beløb. Fragtomk. herfor vil blive afregnet. Indfortoldningsgebyr er ikke indeholdt i fragtomk. jf. incoterms og vil blive videredebiteret på hver faktura med kr. 150,-.

5. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til det solgte forbliver LB’s, indtil hele restfordringen er betalt, hvorfor køberen indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udlåne eller på anden lignende måde disponerer over effekterne. Køberen er, indtil ejendomsretten overgår til ham, pligtig kun at benytte de solgte effekter på forsvarlig vis og sørge for at holde disse brand- og tyveriforsikret for egen regning. LB er berettiget til, når som helst, at tage effekterne i øjesyn. Køberen er over for LB ansvarlig for enhver beskadigelse af de købte effekter. Betales LB’s tilgodehavende ikke rettidigt eller misligholder køber i øvrigt nogle af de i salgs- og leverings- betingelserne nævnte vilkår, er LB berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter og forlange resttilgodehavendet betalt. Består misligholdelsen i en tilsidesættelse af betalingspligten, er LB berettiget til at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, når køber er udeblevet med beløbet i 30 dage efter forfaldsdagen og dette beløb udgør mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, eller hvis der i beløbet indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede beløb, der skal betales eller det udgør hele restfordringen.

6. RETTIGHEDER TIL DESIGN M.M.

Alle rettigheder til designs, varemærker, for- retningskendetegn, form, mønstre, farvevalg og farvekompositioner m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos LB. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra LB er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af brugskunst og mønstre m.m.

7. ANSVAR FOR MANGLER

7.1 : LB bestræber sig til enhver tid på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstandarder og specifikationer inden for grænsen af en tilladt størrelse tolerance på +/- 2-5% pr. vare. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, påtager LB sig efter sit valg:

- at ombytte varen ved levering af en ny mangelfri vare til køberen.
- at udbedre varen.
- at kreditere køberen for den mangelfulde vare mod returnering af denne.
- at yde køberen et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale.

7.2 : De i pkt. 7.1 omhandlende forpligtelser er betinget af, at der senest 8 dage efter modtagelse af den pågældende mangel er konstateret hos køberen, reklameres pr. email med billeddokumentation over for LB med angivelse af, hvori fejlen / skaden måtte bestå.

1. Undersøg straks ved modtagelsen af varerne, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt.

2. Ved transportskade bedes modtager notere på fragtbrevet, at godset er modtaget med forbehold. Reklameres per email inden 7 dage med billeddokumentation af defekte paller/ pakker.

3. Bemærk! Lene Bjerre A/S har ikke mulighed for at yde erstatning for transportskader, såfremt tidsfristen samt punkt 1 og 2 ikke er overholdt.

I overensstemmelse med Købeloven ophører LB’s ansvar for mangelfulde leverancer under alle omstændigheder 2 år fra varernes overgivelse til køber.

7.3 : Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale med salgsafdelingen hos LB. Ved returnering skal varerne vedlægges kopi af returseddel rekvireret ved LB´s salgsafdeling og pakken skal mærkes med returseddelnummeret. Køber betaler fragt ved returnering. LB forbeholder sig ret til, ved ekstraordinær eller ufyldestgørende reklamation, at kreditere reklamationen med - 20 % af den udfakturerede værdi.

7.4 : LB er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, tidstab, driftstab og avancetab eller lignende, der beror på mangler ved de leverede varer.

7.5 Køber har ingen returret på købte varer.

8. PRODUKTANSVAR

LB er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger LB ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra LB.

8.1 : LB er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

8.2 : LB’s ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum 10 millioner kroner.

9. SALGSADRESSE

Varene må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med LB, sælges på den for- retnings-/leveringsadresse, som der er angivet på ordren.

10. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almin- delige salgs- og leveringsbetingelser.