Customer service +45 96 71 21 00

 

 

 

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Her finder du vores salgs- og leveringsbetingelser hos Lene Bjerre.

Se dem nedenfor.

 

 

 

Gældende for samhandel med Lene Bjerre Design A/S (LBD) - medmindre andet er skrifteligt aftalt

1. Gyldighed

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Lene Bjerre Design A/S (LBD), medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem. Der tages forbehold for trykfejl og prisændring.

2. Tilbud, accept og ordremodtagelse

Alle tilbud fra LBD skal accepteres skriftligt inden 20 dage fra modtagelsen. Ved løbende samhandel uden fast pristilbud effektueres alle ordrer til de på ordremodtagelsesdagen gældende priser i danske kroner excl. moms og med forbehold for prisændringer i leverandørpriser, fragtpriser, toldsatser, forbrugsafgifter og valutakursudsving. Gældende priser fremgår af vedlagte prisliste.
Såfremt leveringstidspunktet ligger op til 8 uger efter ordremodtagelsen, tager LBD dog forbehold for ændringer i prislisten. Enhver ordre modtages med forbehold for at LBD kan annullere ordren hvis LBD har for lavt indsalg af pågældende design/dessin, svigt fra råvareleverandør, design/dessin udgået/udsolgt, samt force majeure.
LBD kan afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden. Der sælges ikke produkter i anbrud. Ved leverancer under kr. 1.000,00 ekskl. moms pålægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,00. Minimumskøb for danske kunder ved første leverance er kr. 7.500,00 ekskl. moms. Minimumskøb for norske kunder ved første leverance er 15.000 NOK.

3. Betaling

3.1 Betalingen skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen/fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering.

3.2 Nye kunder modtager i forbindelse med første ordre en ordrebekræftelse, som kunden skal forudbetale, inden LBD foretager levering af varerne.

3.3 Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er LBD berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen i overensstemmelse med renteloven. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger LBD til at annullere eller udskyde igangværende ordrer. Bankforførsel af indbetaling til LBD er for købers regning.

3.4 Norge - Ved første leverance betales der per forudbetaling. Ved bankoverførsel betaler kunden for omkostninger herved. Efter skriftlig aftale parterne imellem kan der ydes 30 dages kredit efter første levering, betalingen skal falde 30 dage fra faktureringsdatoen. I tilfælde af forsinket betaling forrentes fakturatilgodehavendet med en rente på 2% for hver påbegyndt måned. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger LBD til at annullere eller udskyde igangværende ordrer.

4. Levering

Incoterms 2010 benyttes, alle priser er ekskl. fragt. LBD er berettiget til at effektuere leverancer som delleverancer for købers regning. LBD er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omstændigheder, der rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter LBD dog ikke for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Fragtomkostninger beregnes som 7% af fakturabeløbet. For Norge beregnes fragtomkostninger som 9% af fakturabeløbet, dog minimum NOK 960,- Levering er fragtfri ved ordre på DKK. 5.000,-. Levering til Norge er fragtfrit ved ordre på NOK 15.000,- Levering af varer markeret med ”special fragt” er undtaget i det fragtfrie beløb. Fragtomk. vil blive afregnet for disse varer. 

5. Ejendomsforhold

Ejendomsretten til det solgte forbliver LBD’s, indtil hele restfordringen er betalt, hvorfor køberen indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udlåne eller på anden lignende måde disponere over effekterne. Køberen er, indtil ejendomsretten overgår til ham, pligtig kun at benytte de solgte effekter på forsvarlig vis og sørge for at holde disse brand- og tyveriforsikret for egen regning. LBD er berettiget til, når som helst, at tage effekterne i øjesyn. Køberen er over for LBD ansvarlig for enhver beskadigelse af de købte effekter. Betales LBD’s tilgodehavende ikke rettidigt eller misligholder køber i øvrigt nogle af de i salgs- og leveringsbetingelserne nævnte vilkår, er LBD berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter og forlange resttilgodehavendet betalt. Består misligeholdesen i en tilsidesættelse af betalingspligten, er LBD berettiget til at tilbagetage de solgte effekter eller forlange sin restfordring indfriet, når køber er udeblevet med beløbet i 30 dage efter forfaldsdagen og dette beløb udgør mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, eller hvis der i beløbet indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede beløb, der skal betales eller det udgør hele restfordringen.

6. Rettigheder til design m.m.

Alle rettigheder til designs, varemærker, forretningskendetegn, form, mønstre, farvevalg og farvekompositioner m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos LBD. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra LBD er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af brugskunst og mønstre m.m.

7. Ansvar for mangler

7.1: LBD bestræber sig til enhver tid på at sikre, at de leverede varer er i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsstandarder og specifikationer inden for grænsen af en tilladt størrelse tolerance på +/- 2-5% pr. vare. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, påtager LBD sig efter sit valg:
- at ombytte varen ved levering af en ny mangelfri vare til køberen,
- at udbedre varen,
- at kreditere køberen for den mangelfulde vare mod returnering af denne,
- at yde køberen et afslag i prisen for varen efter nærmere forudgående aftale.

7.2: De i punkt 7.1 omhandlede forpligtelser er betinget af, at der senest 5 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være blevet konstateret hos køberen, reklameres skriftligt over for LBD med angivelse af, hvori manglen måtte bestå.

1. Undersøg straks ved modtagelsen af varerne, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt.
2. Ved transportskade bedes modtager notere på fragtbrevet, at godset er modtaget med forbehold.

3. Bemærk! Lene Bjerre Design A/S har ikke mulighed for at yde erstatning for transportskader, såfremt tidsfristen samt punkt 1 og 2 ikke er overholdt. I overensstemmelse med Købeloven ophører LBD’s ansvar for mangelfulde leverancer under alle omstændigheder 2 år fra varernes overgivelse til køber.

7.3: Alle reklamationer skal sendes pr. email med billeddokumentation, som tydeligt viser fejl eller skade. Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale med salgsafdelingen hos LBD. Ved returnering skal varerne vedlægges kopi af returseddel rekvireret ved LBD´s salgsafdeling og pakken skal mærkes med returseddelnummeret. LBD forbeholder sig ret til, ved ekstraordinær eller ufyldestgørende reklamation, at kreditere reklamationen med - 20 % af den udfakturerede værdi.

7.4: LBD er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, tidstab, driftstab og avancetab eller lignende, der beror på mangler ved de leverede varer.

8. Produktansvar

8.1: LBD er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven på ufravigelig måde pålægger LBD ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra LBD.
8.2: LBD er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
8.3: LBD’s ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum 10 millioner kroner.

9.  Salgsadresse

Varerne må kun, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale med LBD, sælges på den forretnings-/leveringsadresse, som der er angivet på ordren. Videreforhandling såvel i ind- som udland må ikke finde sted

10. Værneting og lovvalg

Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den Internationale Købelov til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.